UTW Kraśnik

Idź do spisu treści

Menu główne:

                                                       Niech Święta Radości Paschalnej Ofiary                                                                   Na nasz dom rodzinny spłyną  szczęści

                                                                                  Wielkanocna radość niech WAS dzisiaj niesie 

                                       Rodzinie spokoju i szczęścia przyniesie

                                       Bo Chrystus  Zmartwychwstał

                                       Znów się radujemy, a dla WAS moc życzeń 

                                       z miłością dziś ślemy.


Ciepłych, pełnych miłości, nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

               Wszystkim słuchaczom (koleżankom i kolegom) - życzy  Zarząd UTW

                                                                                                         marzec 2021 rok      =========================================

====================================================          


U W A G A !!!


                      S A M O R Z Ą D  UTW-filia  w  KRAŚNIKU


                                 z dn.12.03.20r. ZAWIESZA WYKŁADY  i  SPOTKANIA  do  ODWOŁANIA.    

    


=======================================================

========================================================


                


      


 Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW)  

jest, rozbudzanie aktywności społecznej i fizycznej ludzi dorosłych, nieaktywnych już zawodowo oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej.

Powyższe cele realizowane są poprzez:
   - wykłady ogólne dla wszystkich słuchaczy,
   - zajęcia dodatkowe w  grupach zainteresowań takich jak:
     języki obce;                         ruch przy muzyce;
     obsługa komputera;             zajęcia na basenie;
     rękodzieło;                          rekreacja sportowa;
     imprezy integracyjne;           wycieczki;

Wykłady ogólne odbywają się w sali  CKiP  udostępnionej bezpłatnie.
Zajęcia dodatkowe w miejscach uzgodnionych z prowadzącymi, na terenie miasta Kraśnik.
Zajęcia dodatkowe są częściowo płatne. (Udział we wszystkich zajęciach nie jest obowiązkowy.)

Słuchaczem UTW może zostać osoba dorosła nieaktywna zawodowo, emeryt, rencista, która złoży pisemną deklarację członkowską, opłaci składki na dany rok akademicki oraz  będzie aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Zapisy słuchaczy przyjmowane są w CKiP w siedzibie UTW w każdy poniedziałek września i października w godzinach 16.00-17.00 i przed wykładami.


Przy naborze słuchaczy do UTW nie stosuje się ani kryterium wieku ani wykształcenia.

Słuchacze mają swój  Zarząd  wybierany na czteroletnią kadencję przez Walne Zebranie Członków.
W działalności społecznej jest zasada samoorganizacji działań, samofinansowania działalności oraz  poszukiwanie sponsorów.
Działalność Uniwersytetu finansowana jest w znaczącej mierze ze składek słuchaczy.
Wysokość rocznej składki ustala, zgodnie z Regulaminem Zarząd UTW.

Grupy słuchaczy mogą organizować, w porozumieniu z Zarządem UTW, nowe zajęcia dodatkowe  wg własnych potrzeb i możliwości zabezpieczenia pomieszczeń, prowadzącego.

Wszyscy słuchacze są odpowiedzialni za wizerunek naszego UTW. Dlatego:
        - Na zajęcia przychodzimy kilka minut wcześniej, nie spóźniamy się.
        - Nie opuszczamy sali wykładowej przed zakończeniem zajęć.
        - Okazujemy szacunek wykładowcom słuchając uważnie i nie prowadząc rozmów podczas wykładów.
        - Jesteśmy tolerancyjni - szanujemy poglądy odmienne od naszych.

Harmonogramy zajęć, bieżące komunikaty i ogłoszenia oraz wszelkie informacje wywieszane są na tablicy ogłoszeń obok siedziby UTW i podawane w komunikatach przed wykładami (zwykle od godz.15.45) oraz będą zamieszczane na naszej stronie internetowej:      
http://utw.krasnik.eu 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego