REGULAMInUTW - UTW Kraśnik

Idź do spisu treści

Menu główne:

REGULAMInUTW

                                              

Regulamin 
Samorządu Słuchaczy Filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Kraśniku.  

 I.    Cele, zadania i środki działania Samorządu.

   $ 1. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku działają na zasadach Samorządu, tzn. biorą bezpośredni udział w kierowaniu   Uniwersytetem, przez podejmowanie uchwał w istotnych sprawach,  zgłaszanie wniosków, wyrażanie opinii i kontrolowanie działalności oraz  podejmują samodzielne, konkretne zadania, pełniąc funkcje społeczne w określonych organach, które reprezentują interesy całej grupy.

    $ 2. Samorząd  Słuchaczy realizuje podstawowe cele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dotyczące poprawy samopoczucia ludzi starszych, przez zachowanie i zwiększenie ich sprawności intelektualnych, psychicznych i fizycznych, co pozwoli im na przedłużenie czynnej, pożytecznej roli w społeczeństwie.

    $ 3. Samorząd współdziała z Kierownictwem Uniwersytetu i  Zarządem  Oddziału Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej (ZO TWWP) w Lublinie, w szczególności w zakresie:
opracowania programu zajęć na bieżący rok akademicki oraz preliminarza budżetowego,
organizowania wykładów,
prowadzenia lektoratów języków obcych,
rozwijania twórczości literackiej i pamiętnikarskiej,
prowadzenia zajęć plastycznych,
organizowania uroczystości okolicznościowych, imprez artystycznych, wystaw itp.,
udziału w przedstawieniach teatralnych i koncertach,
organizowania wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
prowadzenia zajęć ruchowych (gimnastyka, rytmika),
organizowania pomocy Słuchaczom w wypadku nagłej choroby lub w innych sytuacjach losowych,
wymiany doświadczeń z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku w kraju i zagranicą (wzajemne odwiedziny, wspólne narady itp.),
nawiązywania kontaktów z innymi placówkami i Towarzystwami, zajmującymi się problematyką ludzi starszych.

 II.   Słuchacze, ich prawa i obowiązki.

    $ 4. Słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą być osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, są na rencie inwalidzkiej lub zbliżają się do wieku emerytalnego i dokonały formalnego zgłoszenia uczestnictwa według ustalonego trybu rejestracji.

    $ 5. Słuchacze mają prawo do:
uczestnictwa w wykładach i innych zajęciach organizowanych przez Uniwersytet,
korzystania z urządzeń przeznaczonych dla słuchaczy,
czynnego i biernego wyboru do wszystkich organów Samorządu,
uczestnictwa w Walnych Zebraniach,
zgłaszania wniosków dotyczących działalności Uniwersytetu, Samorządu.

   $ 6. Do obowiązków słuchaczy należy:
stosowanie się do zarządzeń TWWP, Kierownictwa Uniwersytetu oraz do uchwał i postanowień organów Samorządu, przestrzeganie Regulaminu Samorządu,
aktywny udział w pracach Uniwersytetu,
należyte wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków,
przestrzeganie norm współżycia społecznego, opartego na wzajemnej życzliwości, wyrozumiałości i lojalności.

 III.    Organy Samorządu.

    $ 7. Organami Samorządu są:
Walne Zebranie Słuchaczy,
Rada Samorządu,
Komisja Rewizyjna,
Koleżeńska Komisja Rozjemcza,
Komisje Problemowe.

    $ 8. Kadencja organów Samorządu trwa 4 lata.

    $ 9. Najwyższym organem Samorządu jest Walne Zebranie Słuchaczy.

    $ 10. Walne Zebranie Słuchaczy może być:
sprawozdawczo-wyborcze,
informacyjno-sprawozdawcze,
nadzwyczajne.

    $ 11. Do kompetencji Walnego Zebrania Słuchaczy sprawozdawczo-wyborczego należy:
ocena i przyjmowanie sprawozdań Rady Samorządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielanie absolutorium Radzie Samorządu,
wybór Rady Samorządu, Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej,
ustalanie wytycznych do programu pracy wszystkich organów Samorządu,
podejmowanie uchwał w sprawach istotnych, a nie objętych działalnością innego organu Samorządu.

    $ 12. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Rada Samorządu co cztery lata zawiadamiając Słuchaczy na 10 dni przed terminem, z podaniem porządku obrad.

    $ 13. Doroczne Walne Zebranie zwołuje Rada Samorządu w miesiącu marcu każdego roku akademickiego, zawiadamiając Słuchaczy  na 10 dni wcześniej. Tematem obrad jest ocena działalności programowej, organizacyjnej i finansowo-gospodarczej w roku ubiegłym oraz ustalenie wytycznych na rok następny i podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

    $ 14. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w przypadku:
decyzji Prezesa ZO TWWP lub Kierownika Uniwersytetu,
na wniosek Rady Samorządu lub Komisji Rewizyjnej,
pisemnego wniosku Słuchaczy, zaopatrzonego w podpisy co najmniej jednej piątej ogółu  Słuchaczy.
na wniosek samego Walnego Zebrania.

    $ 15. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane przez Radę Samorządu w następujących terminach:
w przypadku decyzji Prezesa ZO TWWP, Kierownika Uniwersytetu lub uchwały Rady Samorządu – w ciągu 15 dni,
na wniosek Komisji Rewizyjnej – w ciągu 21 dni,
na pisemne żądanie Słuchaczy – w ciągu 35 dni od doręczenia wniosku,
na wniosek samego Walnego Zebrania – w terminie ustalonym przez Walne Zebranie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 35 dni od powzięcia uchwały.

    $ 16.  Uchwały Walnych Zebrań zapadają zwykłą większością głosów obecnych na sali;
przy równych ilościach głosów decydującą rolę odgrywa głos Przewodniczącego Rady Samorządu.
W przypadku wyborów do poszczególnych organów Samorządu głosowanie jest tajne, chyba że Walne Zebranie zdecyduje inaczej.

    $ 17. Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym przewodniczy z wyboru jeden ze słuchaczy, nie będący członkiem Rady Samorządu, ani Komisji Rewizyjnej.

    $ 18.  Rada Samorządu kieruje pracą wszystkich organów i powołanych doraźnie Komisji.

    $ 19.  Rada Samorządu składa się z 11 członków, którzy wybierają ze swego grona:
przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.

    $ 20.  W razie niemożności pełnienia przez członka (członków) Rady swoich funkcji, na jego (ich) miejsce Rada – po zasięgnięciu opinii słuchaczy uczestniczących w wykładzie powszechnym – może dokooptować do swojego grona, na okres do końca kadencji, jednego lub kilku członków, jednakże nie więcej niż 5 osób.

    $ 21.  Zebrania protokółowane Rady Samorządu powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał, przy obecności najmniej 7 członków, a zebrania Prezydium Rady – raz w miesiącu.

    $ 22.  O terminie i porządku obrad Rady Samorządu, Przewodniczący zawiadamia Kierownika Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

    $ 23.  Do udziału w posiedzeniach Rada zaprasza w ustalonych przez siebie terminach przewodniczących poszczególnych Komisji Problemowych, a w razie potrzeby również inne osoby spoza swego składu.
W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jego zastępca.
Osobom zaproszonym nie przysługuje prawo głosowania nad sprawami będącymi przedmiotem obrad.

    $ 24.  Do zakresu działań Rady Samorządu należy w szczególności:
uaktywnianie społeczne Słuchaczy w szerokim zakresie,
reprezentowanie Samorządu Słuchaczy wobec Kierownika Uniwersytetu i na zewnątrz,
opracowywanie programu pracy na podstawie wytycznych Kierownictwa Uniwersytetu i Walnego Zebrania oraz jego realizowanie,
opracowywanie regulaminu,
powoływanie Komisji Problemowych i doraźnych, ich aktywizacja oraz nadzór nad działalnością,
współpraca z Zarządem Oddziału TWWP i Kierownictwem Uniwersytetu przy opracowaniu programu dydaktycznego, preliminarza budżetowego oraz gospodarowania funduszami,
przygotowywanie i zwoływanie Walnych Zebrań Słuchaczy,
inicjowanie nowych kierunków i form działalności,
prowadzenie stałej ewidencji słuchaczy i innej dokumentacji dotyczącej działalności Uniwersytetu,
opracowywanie i składanie sprawozdań Samorządu na Walne Zebranie,
wykonywanie uchwał Walnych Zebrań,
podejmowanie uchwał w sprawach bieżących.

    $ 25.  Organem kontrolującym działalność Samorządu jest Komisja Rewizyjna, wybierana przez Walne Zebranie Słuchaczy.

    $ 26. Komisja składa się z 3 – 5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.
    $ 27. Członkowie Komisji Rewizyjnej i ich zastępcy nie mogą pełnić żadnych funkcji w organach samorządu, jeśli ich praca podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.

   $ 28.  Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
formalna, organizacyjno-prawna i finansowo- gospodarcza kontrola działalności organów Samorządu,
kompleksowa, okresowa ocena pracy wszystkich organów Samorządu i złożenie pisemnego sprawozdania z jej wyników Radzie Samorządu,
przygotowanie sprawozdania ze swojej działalności na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, z umotywowanym wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Samorządu,
występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Samorządu.

    $ 29.  Komisje Problemowe powołuje Rada Samorządu i zatwierdza przewodniczącego zaproponowanego przez Komisję.
Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za całokształt pracy Komisji.

    $ 30.  Komisje mogą powstać również samorzutnie, jednakże przed rozpoczęciem działalności muszą uzyskać akceptację Rady Samorządu.

    $ 31.  Komisje winny posiadać plan sporządzony na podstawie inicjatywy własnej jak również zadań zleconych przez Radę Samorządu.

 IV.   Postanowienia końcowe.

    $ 32.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Kierownika Filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

              Przewodnicząca                                                                                           Kierownik Filii Lubelskiego
              Rady Samorządu Słuchaczy                                                                         Uniwersytetu Trzeciego Wieku w  Kraśniku
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego